Ελληνική Στατιστική Αρχή: Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και πληροφορίας

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται στοιχεία για το βαθμό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα μέλη τους. Τα στοιχεία προέρχονται από τη δειγματοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα έτους 2015.

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ–ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΤΥΠΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
7 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (ποσοστό 68,6%) και πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 68,1%). Την τελευταία πενταετία (2010 – 2015) καταγράφεται αύξηση 46,8% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία. Ειδικότερα, στα ποσοστά των νοικοκυριών της Χώρας που έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο διαδίκτυο από την κατοικία, καταγράφεται σε σχέση με το 2014 αύξηση 7,2% και 3,8%, αντίστοιχα.

Αύξηση, σε σχέση με το 2014, καταγράφεται στην Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική (10,4% και 5,5%, αντίστοιχα) ενώ μείωση στην Κεντρική Ελλάδα και στα Νησιά Αιγαίου και Κρήτη (3,7% και 2,6%, αντίστοιχα). Ευρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιεί το 67,1%, του συνόλου των νοικοκυριών της Χώρας με ένα τουλάχιστον μέλος ηλικίας 16-74 ετών, παρουσιάζοντας σε σχέση με το 2014, αύξηση 3,7%.

Οι κυριότερο λόγοι μη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία είναι α) ή έλλειψη ικανοτήτων (60,7%), β) ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν είναι χρήσιμες, δεν ενδιαφέρουν (25,9%) και γ) ότι το κόστος του εξοπλισμού είναι πολύ υψηλό (21,7%).

, Ελληνική Στατιστική Αρχή: Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και πληροφορίας

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ – ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
Κατά το Α’ τρίμηνο του 2015, τόσο το ποσοστό του πληθυσμού της Χώρας που έκανε χρήση Η/Υ, όσο και αυτό που έκανε χρήση διαδικτύου παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα για τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου καταγράφηκε αύξηση 5,2% και 5,7%, αντίστοιχα, ανάλογες με τις αυξήσεις που καταγράφηκαν το 2014 σε σχέση με το 2013 (4,8% και 5.5%, αντίστοιχα).

Για την ηλικιακή ομάδα 16-24 καταγράφεται σταθερό ποσοστό πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα έτη 2014 και 2015. Η μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό πρόσβασης (12,4%) καταγράφηκε για την ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών. Αντίστοιχα, για όσους δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, η μεγαλύτερη μείωση (45,2%), σε σχέση με το 2014, καταγράφηκε για την ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών.

Τακτική θεωρείται η χρήση του διαδικτύου, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και πραγματοποιείται από το 94,3% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α’ τρίμηνο του 2015, ποσοστό αυξημένο κατά 1,0% σε σχέση με το 2014 (93,4%).

, Ελληνική Στατιστική Αρχή: Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και πληροφορίας

ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Το 66,4 % όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α ́ τρίμηνο του 2015 συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους, με χρήση κινητού τηλεφώνου ή smartphone, φορητού υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet) ή άλλης φορητής συσκευής (PDA, MP3 player, e-book reader, φορητή κονσόλα παιχνιδιών κλπ.), παρουσιάζοντας αύξηση 13,7%, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014.

Από όσους συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους με κινητή συσκευή, το 57,4% χρησιμοποίησε κινητό ή smart phone, το 34,9% φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (π.χ. laptop, tablet) και το 2,4% άλλη συσκευή (π.χ. PDA, MP3 player, e-book reader,φορητή κονσόλα παιχνιδιών κλπ.).
Το υψηλότερο ποσοστό εν κινήσει σύνδεσης στο διαδίκτυο καταγράφεται για την ηλικιακή ομάδα 16- 24 ετών. Συγκεκριμένα το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 16 – 24 που χρησιμοποίησε το Α ́ τρίμηνο του 2015 κινητή συσκευή για να συνδεθεί στο διαδίκτυο εκτός της κατοικίας ή της εργασίας ανέρχεται 87,5% (του πληθυσμού ηλικίας 16-74 που χρησιμοποίησε το Α ́ τρίμηνο του 2015), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την ηλικιακή ομάδα 25-34 είναι 77,1% και για την ηλικιακή ομάδα 35-44 65,5%.
Το 84% του πληθυσμού ηλικίας 16 – 24 που χρησιμοποίησε το Α ́ τρίμηνο του 2015 κινητή συσκευή για να συνδεθεί στο διαδίκτυο εκτός της κατοικίας ή της εργασίας, συνδέθηκε με κινητό τηλέφωνο ή smart phone, το 39,0% με φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 2,5% με άλλη φορητή συσκευή.

Αναφορικά με το δίκτυο που χρησιμοποιείται για την εν κινήσει σύνδεση, αύξηση καταγράφεται τόσο για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας όσο και για το ασύρματο (WiFi), 20,3 % και 17,8 %, αντίστοιχα, μεταξύ των ετών 2014 και 2015.

, Ελληνική Στατιστική Αρχή: Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και πληροφορίας

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
Η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά παραμένει, όπως και το 2014, στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου με ποσοστό 85,4%, ενώ η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών, είναι η δεύτερη περισσότερο πραγματοποιούμενη δραστηριότητα, με ποσοστό 80,4%.

Τα ποσοστά που καταγράφηκαν για όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α ́ τρίμηνο του 2015, για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου, κατά φθίνουσα σειρά, παρουσιάζονται ακολούθως:
• ∆ιάβασμα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά 85,4%.
• Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες 80,4%.
• Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων 77,1%.
• Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.) 65,7%.
• Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά με ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύματα,
παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κλπ. 55,7%.
• Λήψη πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδειών (wikis) με σκοπό την γνώση για
οποιοδήποτε θέμα / χόμπι κλπ. 50,3%.
• Αναζήτηση πληροφοριών για θέματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή διαθεσιμότητας
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 47,7%
• Πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web κάμερας μέσω του διαδικτύου
(Skype) 44,0%.
• «Ανέβασμα» σε ιστοσελίδα κειμένου, φωτογραφιών, μουσικής, videos, λογισμικού κλπ.
προκειμένου να τα μοιραστούμε με άλλους 34,8%.
• Χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύματα 31,2%.
• Αναζήτηση εργασίας ή αποστολή αιτήσεων για εύρεση εργασίας 26,6%
• «Κατέβασμα» λογισμικού (εξαιρουμένου λογισμικού για παιχνίδια 22,2%
• Πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών 20,8%.
• Αποστολή γνώμης για θέματα κοινωνικά ή πολιτικά σε ιστοσελίδες (π.χ. σε blogs, δίκτυα
κοινωνικής δικτύωσης κλπ.) 16,3%.
• Συμμετοχή σε online διαβουλεύσεις ή ψηφοφορίες για τον καθορισμό κοινωνικών ή πολιτικών
θεμάτων (π.χ. πολεοδομικό σχεδιασμό, προσυπογραφή για προώθηση αιτήματος κλπ.) 7,7%
• Συμμετοχή σε ιστοσελίδες επαγγελματικής δικτύωσης (δημιουργήσατε προφίλ χρήστη,
αποστείλατε μηνύματα κλπ. στο Linkedin, στο Xing κλπ.) 6,8%
• Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω δημοπρασιών π.χ. μέσω e-Bay, 5,1%.
Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.), όπως προαναφέρθηκε, καταγράφηκε για το 65,7% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο το Α’ τρίμηνο του 2015, ενώ όσον αφορά στη συχνότητα πρόσβασης τακτική χρήση (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιεί το 93,2% και μόλις το 6,8% λιγότερο από μια φορά την εβδομάδα.

, Ελληνική Στατιστική Αρχή: Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και πληροφορίας

Σχετικά με την έρευνα
Στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα ερευνήθηκαν 4.667 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Χώρα μας το 2002 και είναι πλήρως εναρμονισμένη με των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέγονται τηλεφωνικά από ένα και μόνο, τυχαία, προεπιλεγμένο μέλος κάθε νοικοκυριού, με μοναδική προϋπόθεση να είναι ηλικίας 16 – 74 ετών. Με το ερωτηματολόγιο, συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν σε ολόκληρο το νοικοκυριό καθώς, επίσης, και ατομικές πληροφορίες που αφορούν στο επιλεγμένο μέλος.

Ο Αλέξανδρος Παππάς είναι ο πιο παλιός συνεργάτης του Techblog και επωμίζεται την επικοινωνία του site με τις εταιρείες καταγράφοντας όλα τα νέα τεχνολογίας από την ελληνική αλλά και την διεθνή ειδησεογραφία. Ο Αλέξανδρος έχει σπουδάσει στην Αγγλία και σήμερα διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία στην Χαλκιδική.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Internet featured Nova

NOVA: Πλήρης κατάρρευση του δικτύου, χωρίς κλήσεις και SMS για ώρες

Από το απόγευμα της Κυριακής χιλιάδες χρήστες της NOVA βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πλήρη κατάρρευση του δικτύου κλήσεων και SMS αλλά και ίντερνετ.

Internet featured Nova

Δωρεάν το πλήρες πακέτο Nova EON για 1 μήνα. Απόκτησέ το δωρεάν εδώ!

Η Nova σε καλεί να απολάυσεις δωρεάν για 1 μήνα το πλήρες πακέτο ΕΟΝ+ μαζί με τα αθλητικά κανάλια. Αυτά είναι δώρα Χριστουγέννων.

Internet featured Google

Η Google ανακοινώνει το Gemini: “Το μεγαλύτερο και πιο ικανό μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης”

H Google αποκάλυψε το Gemini, το νέο, «μεγαλύτερο και ικανότερο» μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που έχει δημιουργήσει.

Internet Facebook Facebook Messenger Instagram

Η Meta διακόπτει την cross-app συνομιλία μεταξύ Messenger και Instagram

Η Meta ανακοίνωσε ότι η cross-app επικοινωνία ανάμεσα σε Messenger και Instagram θα καταργηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.