WIND, Βάζει τάξη στα οικονομικά της

Η Weather Finance III, ιδιοκτήτρια κατά το 100% των μετοχών της WIND Ελλάς, ανακοίνωσε σήμερα, και σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αναστολής αποπληρωμής (Standstill Agreement) της 30 Ιουνίου 2010, ότι έχει επιλέξει την προσφορά από την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (“SSN Ad-Hoc Committee”), η οποία αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (Senior Secured Notes-“SSN”), ως την προτιμώμενη προσφορά.

, WIND, Βάζει τάξη στα οικονομικά της

Ο Νάσος Ζαρκαλής, Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς σχολίασε “Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αναδιάρθρωση της WIND Ελλάς, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική μας θέση και η δέσμευσή μας να παρέχουμε εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η WIND Ελλάς θα είναι οικονομικά εύρωστη και θα έχει την απαιτούμενη ρευστότητα ώστε να ανταγωνιστεί από θέση ισχύος. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (“SSN Ad-Hoc Committee”) ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η αναδιάρθρωση”.

Ανασκόπηση Στρατηγικών Εναλλακτικών
Την 1η Ιουλίου 2010, η Weather Finance III ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας προσέλκυσης ενδιαφέροντος για πιθανή συναλλαγή, για την πραγματοποίηση αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής δομής της WIND Ελλάς, προκειμένου να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η επιτυχία της. Η διαδικασία ανάλυσης και επιλογής των στρατηγικών εναλλακτικών είχε σαν στόχο ολοκλήρωσης μέχρι ή την 14η Οκτωβρίου του 2010.
Μετά την παραλαβή των μη δεσμευτικών εκδηλώσεων ενδιαφέροντος στα τέλη Ιουλίου 2010, έξι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να προβούν σε due diligence και να υποβάλλουν τελικές και δεσμευτικές προσφορές έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2010. Κάθε ένα από τα παραπάνω μέρη κλήθηκε να παρουσιάσει τις προσφορές και τα διαπιστευτήριά του σε μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από δανειστές ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Credit Facility Lenders), ομολογιούχους υψηλής εξασφάλισης (SSN) και τους αντίστοιχους συμβούλους τους. Μετά την παραλαβή των τελικών και δεσμευτικών προσφορών και τη διαβούλευση με τις προαναφερθείσες ομάδες πιστωτών, ορισμένα μέρη κλήθηκαν να υποβάλουν βέλτιστες και τελικές προσφορές. Έγιναν σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας στην επιλογή της προτιμώμενης προσφοράς, σε συνέχεια της παραλαβής των βέλτιστων και τελικών προσφορών. Λήφθηκαν επίσης υπόψη και όλες οι προσφορές αποκλειστικά σε μετρητά που έλαβε η Weather Finance ΙΙΙ.
Μετά την επανεξέταση όλων των προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance III αποφάσισε να επιλέξει την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (η «Προσφορά των SSN») ως προτιμώμενη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της αναστολής αποπληρωμών της 30ης Ιουνίου 2010, υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, της λήψης υποστήριξης του 75% των ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN) για την εν λόγω προσφορά. Στις 18 Οκτωβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance ΙΙΙ έλαβε τις απαιτούμενες αποδείξεις ότι οι κάτοχοι ομολογιών υψηλής εξασφάλισης (SSNs) αντιπροσωπεύουν περίπου το 77% του συνόλου των SSN και έχουν εκτελέσει δεσμευτικές συμφωνίες για τη στήριξη της Προσφοράς των SSN και έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υποστήριξη και εφαρμογή της προσφοράς αυτής.
Στις 18 Οκτωβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance ΙΙΙ αποφάσισε να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση της Προσφοράς των SSN, το συντομότερο δυνατόν.

Προσφορά ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN)
Η Προσφορά SSN έχει αναληφθεί από τους Mount Kellett Capital Management (UK) LLP, Taconic Capital Advisers UK LLP (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων), Providence Equity Capital Markets LLC (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων), Anchorage Capital Group LLC (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων), Angelo Gordon & Co (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων) και Eton Park International LLP (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων). Μαζί, αυτά τα έξι group αποτελούν την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN Ad-Hoc Committee). Οι επενδυτές αυτοί είναι ανεξάρτητοι, διεθνείς, μακροπρόθεσμοι, θεσμικοί επενδυτές με περισσότερα από €58 δισεκατομμύρια κεφαλαίων υπό τη διαχείριση τους, και οι οποίοι κατέχουν, συνολικά, πάνω από το 57% του οφειλόμενου ποσού των SSNs.
Υπό την Προσφορά των SSN, €420 εκατ. νέου κεφαλαίου θα διατεθούν με την ολοκλήρωση, για την αποπληρωμή σε μετρητά και στο σύνολό τους, των δανειστών ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Credit Facility) και άλλων υποχρεώσεων (hedging liabliites), την πληρωμή ορισμένων αμοιβών και εξόδων της αναδιάρθρωσης και για την παροχή σημαντικής ρευστότητας στη WIND Ελλάς. Με την ολοκλήρωση της προσφοράς των SSN, η WIND Ελλάς θα απαλλαγεί από εγγυητικές υποχρεώσεις σε σχέση με €1.225 εκατ. Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης και €355 εκατ. Ομολογιών Χαμηλής Εξασφάλισης και θα έχει σημαντική ρευστότητα για να υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου της και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά σε μακροπρόθεσμη βάση.
Ως αποτέλεσμα της Προσφοράς των SSN, oι κάτοχοι Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης (SSN) θα κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της WIND Ελλάς. Σε όλους τους δικαιούχους κατόχους ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (SSN) θα δοθεί η ευκαιρία συμμετοχής pro rata με τις ομολογίες που έχουν στην κατοχή τους. Τα μέλη της επιτροπής SSN έχουν εγγυηθεί τα €420 εκατ. του νέου κεφαλαίου. Η Προσφορά των SSN υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τέτοιου είδους συναλλαγές.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς των SSN, το διοικητικό συμβούλιο της WIND Ελλάς θα ενισχυθεί με το διορισμό μελών διεθνούς βεληνεκούς από τις τηλεπικοινωνίες και από εξέχοντα μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Το πλήρες συμβούλιο θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει στενή συνεργασία με τον κ. Νάσο Ζαρκαλή, ο οποίος θα παραμείνει ως Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς, θέση που κατέχει από τον Δεκέμβριο του 2009.
Η επιτροπή των SSN θα ήθελε να ευχαριστήσει την διοικητική ομάδα και τους εργαζομένους της WIND Ελλάς για τις συνεχείς τους προσπάθειες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους stakeholders της εταιρείας για να εξασφαλίσει την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών προς τους πελάτες της WIND Ελλάς.

Ο Αλέξανδρος Παππάς είναι ο πιο παλιός συνεργάτης του Techblog και επωμίζεται την επικοινωνία του site με τις εταιρείες καταγράφοντας όλα τα νέα τεχνολογίας από την ελληνική αλλά και την διεθνή ειδησεογραφία. Ο Αλέξανδρος έχει σπουδάσει στην Αγγλία και σήμερα διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία στην Χαλκιδική.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Internet Nova

Η Nova παρουσιάζει νέες προσφορές κινητής, internet & ψυχαγωγίας

Η Nova ενοποιείται με τη Wind και λανσάρει νέα προϊόντα μέσα από ένα μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων.

Smartphones WIND Nova Black Friday 2022

Η Black Friday ξεκίνησε στη Nova-Wind με τιμές σε συσκευές και υπηρεσίες

Οι καταναλωτές θα βρουν προσφορές σε πακέτα υπηρεσιών, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, smartphones και αξεσουάρ τελευταίας τεχνολογίας σε τιμές έως και -70%.

Business WIND

H Nova αναπτύσσει ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών 10 Gigabit μέχρι το σπίτι (FTTH)

Η Nova θα δημιουργήσει το δικό της ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών (Fiber to the home), και θα συνεχίσει να επενδύει σε δίκτυα νέας γενιάς (5G).

Business Nova WIND

Hellenic Open Fiber (HOF): Νέα εποχή για τις υποδομές οπτικών ινών από τη θυγατρική της Nova – Wind

Το σύνολο των επενδύσεων της Nova-Wind για τεχνολογίες νέες γενιάς πρόκειται να ξεπεράσει τα 1,3 δισ. ευρώ, μέχρι το 2026 και αφορά κυρίως στην επέκταση του δικτύου οπτικών ινών στο σπίτι (FTTH) και στην εθνική κάλυψη του δικτύου 5G.